Terug

Holtz Vloeren geeft de volgende Garantie op haar multiplank, combiplank, lamelparket, eiken toplaag vloer en andere houten vloeren en laminaat.

Holtz vloeren levert de multiplank, combiplank, lamelparket, eiken toplaag  en andere houten vloeren, laminaat, onderhoud, reparatie, renovatie en allerlei aanverwante produkten. Daarnaast levert Holtz een traprenovatie-systeem.

Garantie kan op papier heel goed zijn weergegeven, maar als partijen niet welwillend zijn op ontstane problemen serieus te nemen en op te lossen binnen redelijke termijn, dan zijn de gemaakte garantie afspraken van geringe waarde.
Problemen kunnen altijd ontstaan bij levering of het leggen van de multiplank, combiplank, lamelparket, eiken toplaag vloer en andere houten vloeren en laminaat. Produkten worden geleverd door een producent. Deze produkten zijn soms niet van de kwaliteit die verwacht mag worden van de betreffende produkten. Dit komt omdat er in de fabricage of het transport iets fout is gegaan. Soms wordt dit bij de producent ontdekt en wordt het opgelost, soms wordt het niet opgemerkt en wordt het produkt uitgeleverd naar de tussen handel die het vervolgens weer aan de consument meegeeft zonder dat ook hij constateert dat er iets mis is met het produkt. Hoe goed er ook gewerkt wordt, er zal altijd wel iets mis gaan. 

Holtz vloeren is trots op haar aanpak inzake produkt garantie!

Holtz selecteert haar assortiment en leggers op zeer zorgvuldige wijze:

  • Ten eerste is en wordt er altijd heel veel zorg besteed aan het selecteren van toeleveranciers van produkten en diensten.
  • De toeleveranciers en leggers die wij gebruiken cq inhuren moeten gerenormeerd zijn.
  • De produkten en diensten die zij leveren moeten van bewezen kwaliteit zijn.
  • Ze moeten een naam hoog te houden hebben en financieel gezond zijn.
  • Daarnaast werken wij altijd op basis van langdurige samenwerking waardoor we de goede en zwakke plekken van elkaar kennen, zodat we daarop kunnen anticiperen.

    Hierdoor creëren we een situatie waarin de partij die een fout heeft gemaakt voor zijn fouten gaat staan. 

Holtz probeert zo duidelijk als mogelijk te communiceren met de klant. Holtz maakt geen gebruik van verborgen verkoopstrategieën. Bij de verkoop wordt waarheidsgetrouw uitgelegd wat de klant mag verwachten van de produkten en diensten. Als de offerte wordt meegegeven worden er informatie papieren meegegeven waarop zeer veel aanvullende informatie staat. Het is immers praktisch onmogelijk om alle terzake doende informatie bij het opmaken van de offerte te bespreken.

Onze ervaring is dat deze manier van werken leidt tot levering van uitstekende produkten en diensten. 

Indien er beroep wordt gedaan op garantie van produkten en diensten zal Holtz dit beroep in behandeling nemen. Intern is er een protocol ontwikkeld voor het afhandelen van dergelijke aanspraken. Natuurlijk zijn sommige problemen urgent. Deze zaken zullen meteen worden opgepakt. Andere minder dringende zaken worden over het algemeen binnen een week opgepakt of er wordt direkt telefonisch een afspraak gemaakt voor bijvoorbeeld een inspectie terplekke.
Bij het behandelen van klachten staat voorop dat aan waarheidsvinding wordt gedaan door Holtz. Wij vinden het normaal dat de verantwoordelijkheid moet blijven waar hij hoort. Doordat onze informatie voorziening naar de klant toe heel compleet is is het vaak niet moeilijk om er achter te komen wat er fout is gegaan en wie daar verantwoordelijk voor is. 

Juist omdat we heel professioneel werken hebben we heel weinig klachten. De klachten die ontstaan kunnen we daarom ook goed oplossen, omdat er tijd en financiele ruimte aanwezig is.
Holtz vloeren is een bedrijf dat werkt op lange termijn en dat een goede reputatie heeft en die wil behouden. Heel vaak zult u ons niet horen over een kleinigheidje en zullen wij de problemen altijd oplossen met de insteek om de klant tevreden te maken. Bij twijfel over wie de verantwoordelijkheid draagt voor een klacht, kiest Holtz er daarom heel vaak voor om de klant te helpen op onze rekening.

Onderstaand artikel uit onze algemene voorwaarden hoeven wij gelukkig nagenoeg nooit ter sprake te brengen. Wij lossen de klachten tot nu toe altijd op in overleg met de klant! Holtz is van plan dit zo te houden. 

 

 

Hieronder is het artikel opgomen uit de algemene voorwaarden waaraan Holtz Vloeren zich heeft verbonden.

1.U krijgt bij Holtz vloeren op ieder produkt en dienst garantie tenzij anders is afgesproken. Garantie vloeit voort uit het Nederlandse recht. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik van het aangekochte, mag verwachten. Wordt het produkt op een bijzondere wijze gebruikt, bijvoorbeeld intensiever dan normaal, en dit is besproken bij de aankoop, dan mogen eigenschappen worden verwacht van het produkt die het onder die bijzondere omstandigheden normaal gesproken heeft.

2. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
  • tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;
  • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;
  • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

3. De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele productgarantie genoemd, in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 lid 1.

4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

5. indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresonderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

7. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. 

8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten