Terug

Holtz Vloeren geeft de volgende Garantie op haar houten vloeren en laminaat.

Holtz vloeren levert houten vloeren, laminaat, onderhoud, reparatie, renovatie en allerlei aanverwante produkten. Daarnaast levert Holtz een traprenovatie-systeem.

Garantie kan op papier heel goed zijn weergegeven, maar als partijen niet welwillend zijn om ontstane problemen serieus te nemen en op te lossen binnen redelijke termijn, dan is nakoming van de gemaakte garantie afspraken zeker niet vanzelfsprekend. Vaak zijn er tijdrovende procedures nodig om vast te stellen waar partijen zich aan dienen te houden.
Problemen met de geleverde kwaliteit kunnen altijd ontstaan. Producten worden geleverd door een producent. Deze producten zijn soms niet van de kwaliteit die verwacht mag worden van de betreffende producten. Dit kan het gevolg zijn van fabricage fouten. Ook kan er tijdens het transport iets fout zijn gegaan. Soms wordt dit bij de producent ontdekt en wordt het opgelost, soms wordt het niet opgemerkt en wordt het product uitgeleverd naar de tussen handel die het vervolgens weer aan de consument meegeeft zonder dat ook hij constateert dat er iets mis is met het product. Hoe goed er ook gewerkt wordt, er zal altijd wel iets mis gaan. 

Holtz vloeren is trots op haar aanpak inzake produkt garantie!

Holtz selecteert haar assortiment en leggers op zeer zorgvuldige wijze:

  • Er wordt er altijd heel veel zorg besteed aan het selecteren van toeleveranciers van producten en diensten.
  • De toeleveranciers en leggers die wij gebruiken cq inhuren moeten gerenormeerd zijn.
  • De produkten en diensten die zij leveren moeten van bewezen kwaliteit zijn.
  • Ze moeten een naam hoog te houden hebben en financieel gezond zijn.
  • Daarnaast werken wij altijd op basis van langdurige samenwerking waardoor we de goede en zwakke plekken van elkaar kennen, zodat we daarop kunnen anticiperen. Dit geldt zowel voor onze leveranciers, onze leggers en ons personeel.

    Door deze combinatie van aanpak creëren we een situatie waarin weinig fouten worden gemaakt en als er een fout wordt gemaakt neemt de verantwoordelijke zijn verantwoordelijkheid. 

Holtz probeert zo duidelijk als mogelijk te communiceren met de klant. Holtz maakt geen gebruik van verborgen verkoopstrategieën. Bij de verkoop wordt waarheidsgetrouw uitgelegd wat de klant mag verwachten van de producten en diensten. Als de offerte wordt meegegeven worden er informatie papieren meegegeven waarop zeer veel aanvullende informatie staat. Het is immers praktisch onmogelijk om alle terzake doende informatie bij het opmaken van de offerte te bespreken.

Onze ervaring is dat deze manier van werken leidt tot levering van uitstekende producten en diensten en heel tevreden klanten.
 

Beroep op garantie:
Indien er beroep wordt gedaan op garantie van produkten en diensten zal Holtz dit beroep in behandeling nemen. Intern is er een protocol ontwikkeld voor het afhandelen van dergelijke aanspraken. Natuurlijk zijn sommige problemen urgent. Deze zaken zullen meteen worden opgepakt. Andere minder dringende zaken worden over het algemeen binnen een week opgepakt of er wordt direkt telefonisch een afspraak gemaakt voor bijvoorbeeld een inspectie terplekke.
Bij het behandelen van klachten staat voorop dat aan waarheidsvinding wordt gedaan door Holtz. Wij vinden het normaal dat de verantwoordelijkheid moet blijven waar hij hoort. Doordat onze informatie voorziening naar de klant toe heel compleet is is het vaak niet moeilijk om er achter te komen wat er fout is gegaan en wie daar verantwoordelijk voor is. 

Juist omdat we heel professioneel werken hebben we heel weinig klachten. De klachten die ontstaan kunnen we daarom ook goed oplossen, omdat er tijd en financiele ruimte is.
Holtz vloeren is een bedrijf dat werkt met een lange termijn visie die er op is gericht om te profiteren van het geven dat van een tevreden klant minimaal 3 nieuwe klanten oplevert voor ons bedrijf.  Er wordt alles aangedaan om de goede reputatie te behouden. Heel vaak zult u ons niet horen over een kleinigheidje en zullen wij de problemen altijd oplossen met de insteek om de klant tevreden te maken. Bij twijfel over wie de verantwoordelijkheid draagt voor een klacht, kiest Holtz er daarom heel vaak voor om de klant te helpen op onze rekening.
Een ander meer persoonlijke benadering die Holtz typeert is dat de mensen die de leiding hebben binnen Holtz en de medewerkers de klanten behandelen zoals ze zelf ook behandelt willen worden als ze zelf naar een bedrijf toestappen voor aankoop van goederen.

Onderstaand artikel uit onze algemene voorwaarden hoeven wij gelukkig nagenoeg nooit ter sprake te brengen. Wij lossen de klachten tot nu toe altijd op in overleg met de klant! Holtz is van plan dit zo te houden. 

Dit artikel is afgeleid uit het Burgerlijkwetboek. Hierin staat dat wij als leverancier een deugdelijk product moeten leveren dat voldoet aan de verwachte kwaliteit.

De artikelen in het Burgerlijkwetboek vormen de basis van het garantie systeem. De artikelen die de branche vereniging CBW heeft opgesteld zijn een afgeleide daarvan. De Wet blijft de primaire bron van recht. De garantie termijn is dan ook niet te beperken tot bijvoorbeeld 2 of 3 jaar. De garantie duurt zolang als de klant mag verwachten dat het product meegaat afgaande op de informatie die hij heeft gekregen van de verkopende partij en de algemene veronderstelde kennis over producten en diensten.

Onder staande artikel moet dan ook niet al te letterlijk geinterpreteerd worden. Holtz begrijpt dit terdege en maakt geen misbruik van de onwetendheid van klanten die niet weten wat voor rechten ze bezitten als consument.

Hieronder is het artikel opgomen uit de algemene voorwaarden waaraan Holtz Vloeren zich heeft verbonden.

1.U krijgt bij Holtz vloeren op ieder produkt en dienst garantie tenzij anders is afgesproken. Garantie vloeit voort uit het Nederlandse recht. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik van het aangekochte, mag verwachten. Wordt het produkt op een bijzondere wijze gebruikt, bijvoorbeeld intensiever dan normaal, en dit is besproken bij de aankoop, dan mogen eigenschappen worden verwacht van het produkt die het onder die bijzondere omstandigheden normaal gesproken heeft.

2. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
  • tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;
  • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;
  • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

3. De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele productgarantie genoemd, in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 lid 1.

4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

5. indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

7. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. 

8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten


Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan staan wij u graag te woord!